Privacystatement

Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group (‘Pensioenfonds Blue Sky Group’, ‘het fonds’ of ‘wij’) heeft uw persoonsgegevens nodig voor zijn dienstverlening. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af in welke hoedanigheid u onze diensten gebruikt. Als u bijvoorbeeld contact opneemt met het fonds dan verwerken wij in ieder geval uw contactgegevens om met u te kunnen communiceren. Bezoekt u onze website dan verwerken wij uw IP-adres. Bent u een deelnemer van Pensioenfonds Blue Sky Group dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw pensioenregeling uit te voeren. Pensioenfonds Blue Sky Group vindt het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en dat wij deze vertrouwelijk behandelen. Daarom heeft het fonds afspraken gemaakt over hoe het fonds uw gegevens verwerkt.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. De afspraken hierover staan in dit Privacystatement. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacystatement leest u ook welke rechten u hebt en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Daarnaast leest u meer over de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds Blue Sky Group is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Pensioenfonds Blue Sky Group verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • (Gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden van Pensioenfonds Blue Sky Group.
 • Bestuursleden en leden van overige organen van Pensioenfonds Blue Sky Group.
 • Iedereen die onze website bezoekt.
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u?
Als u een deelnemer bent van Pensioenfonds Blue Sky Group dan kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: 

 • Personalia en contactgegevens (zoals naam, woon- en/of correspondentieadres, woonplaats, geboortedatum en/of leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Financiële en pensioengegevens (zoals bankrekeningnummer, aanspraken/pensioenrechten en polisnummer)
 • Dienstverbandgegevens (zoals soort (voormalig) dienstverband, salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag en deeltijdfactoren, personeelsnummer)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Identiteitsbewijzen (bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort om uw identiteit vast te stellen)
 • Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens die verband houden met uw arbeidsongeschiktheids- en/of uitkeringspercentage)
 • Gegevens van strafrechtelijke aard (bijvoorbeeld als uw gegevens voorkomen op internationale en nationale risico- en sanctielijsten).
 • Relatiegegevens (gegevens van uw partner, ex-partner en eventuele kinderen die recht hebben op wezenpensioen)
 • Overige communicatiegegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en telefonisch contact met het fonds, aan- of afmelding voor de nieuwsbrief, open- en clickgedrag van e-mail-nieuwsbrieven en uw IP-adres).

Wij kunnen het open- en clickgedrag van e-mail-nieuwsbrieven en uw IP-adres gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening en om incidenten op onze website te kunnen opsporen en oplossen. Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken voor statistische analyses van bezoek op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten).

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds Blue Sky Group krijgt de gegevens van u zelf, maar bijvoorbeeld ook uit de Basisregistratie Personen (BRP) en van uw werkgever, alsmede van overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst en het UWV), van pensioenfondsen en/of pensioenuitvoeringsorganisaties waar u eerder pensioen hebt opgebouwd en van andere natuurlijke personen en organisaties die u hebt gemachtigd om gegevens aan ons te verstrekken.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van de pensioenregeling (bijvoorbeeld voor het berekenen van pensioenrechten of aanspraken en u daarover tijdig en correct informeren of om uw pensioen uit te betalen).
 • Voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het versturen van uw (jaarlijkse) Uniform Pensioenoverzicht, het verstrekken van persoonsgegevens aan het Pensioenregister, alsmede om te voldoen aan de sanctieregelgeving).
 • Voor de afhandeling van uw vragen over de uitvoering van de pensioenregeling en over de geleverde diensten van Pensioenfonds Blue Sky Group.
 • Voor het optimaliseren van de website en onze dienstverlening.
 • Voor onderzoeken en statistische analyses.
 • Voor archiefbeheer, het behandelen van klachten en geschillen.
 • Voor (gepersonaliseerde) informatie zoals (digitale nieuws)brieven en pensioencommunicatie.

Verwerken wij uw persoonsgegevens rechtmatig?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Pensioenfonds Blue Sky Group verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst (en daarmee de pensioenregeling).
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Pensioenfonds Blue Sky Group rusten, bijvoorbeeld op grond van de pensioenwetgeving.
 • Om de gerechtvaardigde belangen van Pensioenfonds Blue Sky Group en van u te behartigen, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt.
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen (bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief). U mag uw toestemming altijd intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Pensioenfonds Blue Sky Group deelt uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening met verschillende partijen. Uw gegevens worden alleen met andere partijen gedeeld als dat op een rechtsgrond kan worden gebaseerd.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Blue Sky Group uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Voorbeelden van andere partijen, met wie wij uw (persoons)gegevens kunnen delen zijn; uw werkgever, incasso- en debiteurenpartijen, uitkeringsverwerkers (zij maken o.a. de bruto-netto berekeningen), mailingverwerkers en drukkerijen, ICT-leveranciers (voor bijvoorbeeld het beheer, onderhoud en hosting van administratiesystemen), onderzoekspartijen, accountants- en actuariskantoren en pensioenuitvoeringsorganisaties.

Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin leggen wij vast dat deze partijen de gegevens alleen mogen gebruiken om specifieke werkzaamheden uit te voeren en nergens anders voor en met gebruikmaking van passende beveiligingsmaatregelen. Op die manier zorgen wij voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioenfonds Blue Sky Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Pensioenfonds Blue Sky Group door overheidsinstanties en toezichthouders of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens af te staan. Pensioenfonds Blue Sky Group zal slechts de gegevens delen, indien dat strikt noodzakelijk is om aan het bevelschrift of wettelijke verplichting te voldoen.

Pensioenfonds Blue Sky Group verwerkt uw gegevens zoveel mogelijk in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER toch noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacystatement staan, dan doen wij dat met passende waarborgen overeenkomstig de AVG. In dit geval blijven uw persoonsgegevens beschermd door middel van contracten die wij hebben afgesloten met organisaties buiten de EER die bijvoorbeeld de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming bevatten. Hebt u een specifieke vraag over doorgifte buiten de EER? Dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer: privacy@blueskygroup.nl.

Beveiliging
Pensioenfonds Blue Sky Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn; maatregelen tegen misbruik, vernietiging, verlies en een andere onrechtmatige verwerking. Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen om te borgen en te zorgen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat het bewustzijn daarvan binnen onze organisatie op peil wordt gehouden. De door ons getroffen maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er beveiligingsincidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Pensioenfonds Blue Sky Group heeft een procedure om een datalek zo snel mogelijk op te lossen en treft, waar nodig, maatregelen om herhaling zo veel mogelijk te voorkomen. Als het nodig is, melden wij een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens voor het bepalen van uw pensioenaanspraken worden bewaard tot na uw overlijden dan wel tot na het overlijden van uw nabestaanden of andere aanspraakgerechtigden die recht hebben op (pensioen)uitkeringen van Pensioenfonds Blue Sky Group.

Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht, bijvoorbeeld op basis van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Opnemen telefoongesprekken
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Wij vertellen het u vooraf (aan het begin van het telefoongesprek) als wij het gesprek opnemen. Blue Sky Group, die voor ons de pensioenadministratie uitvoert, kan de opnames gebruiken voor opleidingsdoeleinden van haar medewerkers. De opnamen van telefoongesprekken worden beveiligd bewaard zodat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

Cookies
Pensioenfonds Blue Sky Group maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u bijvoorbeeld onze website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website van Pensioenfonds Blue Sky Group. Lees meer over cookies in onze cookiestatement.

Profilering
Uit de Pensioenwet volgt de verplichting om de communicatie over persoonlijke informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte en kenmerken van de (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde. We kunnen in dat kader gebruik maken van profilering om onze communicatie en dienstverlening beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Daarbij wordt op basis van uw gegevens bepaald in welke doelgroep wij u indelen. Deze doelgroepen bepalen vervolgens op welke wijze wij met u communiceren en waarvoor.

Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan hebt u een aantal rechten. Deze rechten lichten wij hierna verder toe.

Recht op inzage
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling
Wij houden uw gegevens graag actueel. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, dan kunt u ons de correcte gegevens doorgeven. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wissen bij Pensioenfonds Blue Sky Group. Pensioenfonds Blue Sky Group wist uw persoonsgegevens indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken of op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door Pensioenfonds Blue Sky Group te beperken. Beperking houdt in dat wij de gegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist. In dat geval mogen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet hebben gecontroleerd of de gegevens wel kloppen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
 • Pensioenfonds Blue Sky Group uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen Pensioenfonds Blue Sky Group of derden; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking waarop Pensioenfonds Blue Sky Group niet meteen beslist.

Is de verwerking van persoonsgegevens eenmaal beperkt? Dan mogen die persoonsgegevens alleen nog verwerkt worden indien:

 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • u toestemming hebt gegeven; of
 • de verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een ander pensioenfonds) over te dragen.

Dit recht is alleen van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens via geautomatiseerde systemen wordt verricht en de persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming worden verwerkt. Het recht van dataportabiliteit zal niet snel van toepassing zijn indien u deelneemt in Pensioenfonds Blue Sky Group en verplicht bent om pensioen af te nemen bij Pensioenfonds Blue Sky Group. Voor het overdragen van pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder verwijzen wij u naar de pensioenregeling van Pensioenfonds Blue Sky Group.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit digitaal of schriftelijk (per post) aangeven bij Pensioenfonds Blue Sky Group.

Na ontvangst van uw bezwaar beoordeelt Pensioenfonds Blue Sky Group of dit bezwaar gerechtvaardigd is. Pensioenfonds Blue Sky Group staakt de verwerking bij bezwaar, tenzij Pensioenfonds Blue Sky Group dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Of indien die te maken hebben met een rechtsvordering.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van uw rechten kunt u schriftelijk (per post) of digitaal indienen. U kunt uw verzoek sturen naar Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. afdeling Pensioenservice. U kunt ook een e-mail sturen naar pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl.

Voordat wij uw verzoek kunnen afhandelen zullen wij uw identiteit moeten vaststellen. We kunnen u daarom vragen om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. We vragen dit om te voorkomen dat wij gegevens verstrekken aan personen die daartoe niet bevoegd zijn. Wij verzoeken u om de pasfoto, het Burgerservicenummer en de MRZ-code op de kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs onleesbaar te maken. Wij zullen uw verzoek, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, afhandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal Pensioenfonds Blue Sky Group u binnen een maand informeren over waarom wij uw verzoek niet kunnen afhandelen en een nieuwe termijn aangeven (maximaal twee maanden na informeren).

Hebt u een klacht of vraag?
Hebt u een klacht of een vraag over de wijze waarop Pensioenfonds Blue Sky Group met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u uw klacht of vraag sturen naar Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of per e-mail: privacy@blueskygroup.nl
.

U kunt ook uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacystatement
Pensioenfonds Blue Sky Group behoudt zich het recht voor dit privacystatement op ieder gewenst moment te wijzigen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Pensioenfonds Blue Sky Group verstrekt.

Amstelveen, januari 202