Indexatie per 1 januari 2019

3 januari 2019

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de lonen/prijzen. Dit noemen wij indexatie. De financiële positie van het fonds is niet goed genoeg om te kunnen indexeren.

Waarom indexeren wij uw pensioen dit jaar niet?
Het bestuur neemt de beleidsdekkingsgraad van 30 november 2018 als uitgangspunt. De beleidsdekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 125% tot volledige indexatie. Per eind november 2018 is de dekkingsgraad 109,5%. Deze is dus niet hoog genoeg om de pensioenen te indexeren.

Hoe werkt de indexatie?
Bouwt u nu pensioen op? Dan gebruiken we als maatstaf voor de indexatie de stijging van de lonen bij Blue Sky Group. Ontvangt u een pensioen of bent u een gewezen deelnemer? Dan gebruiken we de stijging van de prijzen als de maatstaf voor de indexatie.

 

Indexatie Actieve deelnemers                                            

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers

  Maatstaf Toekenning Maatstaf Toekenning
1 januari 2019 x,xx%* 0,00% 1,70% 0,00%

*Op dit moment is de definitieve loonstijging voor 2019 nog niet bekend


Hoe ziet de toekomst eruit?
Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat Pensioenfonds BSG in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren.


Het korten van pensioen is nog nooit voorgekomen bij ons fonds. Dit kan wel voorkomen als de ontwikkeling van de financiële markten de komende jaren erg tegenvalt. Meer informatie over indexatie, korten en onze verwachtingen voor de toekomst vindt u hier