Indexatiebesluit 2021

5 januari 2021

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de lonen/prijzen. Dit noemen wij indexatie. Op dit moment is de financiële positie van het fonds niet goed genoeg om te kunnen indexeren.

Waarom indexeren wij uw pensioen dit jaar niet?
Het bestuur neemt de beleidsdekkingsgraad van 30 november 2020 als uitgangspunt. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 125% tot volledige indexatie. Per eind november 2020 was de dekkingsgraad 90,7%. Deze is niet hoog genoeg om de pensioenen te indexeren.

Hoe werkt de indexatie?
Bouwt u nu pensioen op? Dan gebruiken we als maatstaf voor de indexatie de stijging van de lonen bij Blue Sky Group. Ontvangt u een pensioen of bent u een gewezen deelnemer? Dan gebruiken we de stijging van de prijzen als de maatstaf voor de indexatie. 

  Maatstaf Toekenning
Actieve deelnemers 1,50% 0,00%
Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 1,70% 0,00%

Hoe ziet de toekomst eruit?
Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat Pensioenfonds Blue Sky Group in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren. 
Een verlaging van uw pensioen is op dit moment nog niet aan de orde, maar als de financiële situatie verder verslechtert, is er een reële kans dat we uw pensioen moeten verlagen. Meer informatie over indexatie, korten en onze verwachtingen voor de toekomst vindt u hier