Veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds Blue Sky Group (laatst bewerkt 25 augustus 2022)

Vragen over beëindiging uitvoeringsovereenkomst per 31 december 2021
Vragen over Pensioenfonds Blue Sky Group als gesloten pensioenfonds
Vragen over selectie nieuwe pensioenuitvoerder
Vragen over collectieve waardeoverdracht
Vragen over uitkeringen
Vragen over arbeidsongeschiktheid
Vragen over kortingen
Vragen over toeslagen
Vragen over liquidatie van het pensioenfonds
Vragen voor medewerkers van Blue Sky Group

 

Beëindiging uitvoeringsovereenkomst per 31 december 2021


Wat betekent dat voor mij?
Uw tot 31 december 2021 opgebouwde pensioen blijft tot moment van overdracht naar een andere pensioenuitvoerder bij Pensioenfonds Blue Sky Group. Dit geldt voor de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden. Het pensioenfonds is per 1 januari 2022 een gesloten pensioenfonds. Dit betekent dat er vanaf dat moment geen premie bij het pensioenfonds meer binnenkomt. Voor werknemers van Blue Sky Group vindt er binnen het pensioenfonds geen nieuwe pensioenopbouw plaats.

Wat betaalt de werkgever nog?
Per 1 januari 2022 betaalt de werkgever geen premie meer aan het pensioenfonds. De werkgever heeft nog wel bijgedragen aan het herstel van de
dekkingsgraad tot 31 december 2021, de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst.

Eindigt de financiële rol van de werkgever ten aanzien van de extra premiebetaling in geval van een tekortsituatie?
Ja, de extra premiebetaling van de werkgever aan het pensioenfonds bij een tekortsituatie is geregeld in de uitvoeringsovereenkomst. Tot 31 december 2021 bestaat deze verplichting. Daarna eindigt de uitvoeringsovereenkomst en daarmee ook de verplichting voor extra premiebetaling.

Heeft de werkgever een bijstortingsverplichting om kortingen te voorkomen?
De financiële verplichtingen van de werkgever zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever is niet verplicht bij te storten om kortingen te voorkomen. De werkgever was hiertoe ook niet verplicht voordat de uitvoeringsovereenkomst werd opgezegd. Wel zijn er financiële afspraken gemaakt waardoor de werkgever nog heeft bijgedragen aan het herstel van de dekkingsgraad tot 31 december 2021, de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst.

De uitvoeringskosten van de pensioenregeling worden door de werkgever betaald. Wie betaalt deze kosten na overdracht naar een andere uitvoerder?
De uitvoeringskosten worden nu gedragen door de werkgever. Bij de overgang naar een andere uitvoerder komen de uitvoeringskosten ten laste van de gevormde kostenvoorziening. De uitvoeringskosten is als een van de onderdelen meegenomen in de selectie van een nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat gebeurt er met het pensioenfonds na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst?
Het pensioenfonds is per 1 januari 2022 een gesloten pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt geen premie meer en er vindt geen nieuwe pensioenopbouw plaats. Pensioenuitkeringen worden gedaan tot het moment van overdracht naar een andere pensioenuitvoerder. Het pensioenfonds is te klein om zelfstandig door te gaan. Het bestuur van Pensioenfonds Blue Sky Group heeft een uitvoerig selectieproces voor een pensioenuitvoerder waaraan uw opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen doorlopen. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 augustus 2022 overgedragen naar Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. De arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn per dezelfde datum overgedragen naar elipsLife en naar Centraal Beheer Achmea. Na afronding van de overdracht wordt het pensioenfonds opgeheven (geliquideerd). Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd inzake de liquidatie van het pensioenfonds en de collectieve waardeoverdracht. De Nederlandsche Bank heeft op 26 juli 2022 laten weten dat zij geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van een verbod tot  collectieve waardeoverdracht.

Pensioenfonds Blue Sky Group als gesloten pensioenfonds


Verandert mijn pensioen als het pensioenfonds gesloten wordt?
Nee, de pensioentoezegging wijzigt niet zo lang het pensioenfonds als gesloten pensioenfonds blijft bestaan. Tot alle pensioenen via een collectieve waardeoverdracht worden overgedragen, blijft de pensioentoezegging in principe zoals het was. De hoogte van het pensioen kan wel wijzigen als indexeren mogelijk wordt of als het pensioenfonds wordt genoodzaakt om te korten.

Hoe zit het met het pensioen voor mijn nabestaanden?
Op basis van de bestaande pensioenregeling is er een nabestaanden- en wezenpensioen geregeld.

Hoe ziet de toekomst van het pensioenfonds er na 1 januari 2022 uit?
Het voortbestaan van het pensioenfonds als gesloten fonds is niet in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De bestaande pensioenen zijn per 1 augustus 2022 overge dragen aan Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. De arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn per dezelfde datum overgedragen naar elipsLife en naar Centraal Beheer Achmea. Na afronding van de overdracht van de pensioenen zal het pensioenfonds worden geliquideerd.

Waarom kan het pensioenfonds niet blijven bestaan?
Het bestuur van het pensioenfonds beslist over het al dan niet voortbestaan van het pensioenfonds. Maar voor kleine pensioenfondsen, zoals dit pensioenfonds, wordt het steeds moeilijker om tegen acceptabele kosten een pensioenregeling uit te voeren. Zeker nu vanaf 1 januari 2022 het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds is geworden en er geen verdere pensioenopbouw meer plaatsvindt, neemt het bestaansrecht van het pensioenfonds verder af. Daarom heeft het bestuur, na grondig onderzoek, besloten tot een collectieve waardeoverdracht en beëindiging van het pensioenfonds. Pensioenfonds Blue Sky Group is een heel klein pensioenfonds. Door de toenemende regelgeving kost het besturen van ons eigen fonds veel tijd, waardoor de belasting van het pensioenfondsbestuur te hoog wordt. Daarnaast zijn de kosten van de uitvoering erg hoog in verhouding tot het aantal deelnemers. De uitvoeringskosten per deelnemer zullen bij een nieuwe uitvoerder aanmerkelijk lager zijn, wat ervoor zorgt dat er meer overblijft voor uw pensioen.

Wat als het pensioenfonds toch blijft bestaan?
Het bestuur van het pensioenfonds is van mening dat het blijven bestaan van Pensioenfonds Blue Sky Group niet in het belang is van de deelnemers. Als het pensioenfonds blijft bestaan, zal een (gedeeltelijk) professioneel bestuur noodzakelijk zijn, zullen andere afspraken met de uitvoeringsorganisatie moeten worden gemaakt en zal rekening moeten worden gehouden dat de uitvoeringskosten voor rekening van het fonds komen. De kosten zullen dan stijgen en de dekkingsgraad zal dalen. 

Welke rol speelt de werkgever als het pensioenfonds ophoudt te bestaan?
De werkgever heeft de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds per 31 december 2021 opgezegd. Dat betekent dat de opbouw van pensioen is beëindigd en dat uit dien hoofde geen relatie meer bestaat tussen de werkgever en het pensioenfonds. De werkgever neemt nog wel een deel van de uitvoeringskosten voor zijn rekening.

Selectie nieuwe pensioenuitvoerder


Hoe ziet het selectietraject van een nieuwe pensioenuitvoerder er uit?
Het bestuur van het pensioenfonds heeft samen met een adviseur een zorgvuldig selectietraject doorlopen. Nadat de verschillende mogelijkheden (ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds, algemeen pensioenfonds, verzekeraar) zijn besproken en de criteria zijn benoemd, zijn offertes opgevraagd. De criteria hebben onder andere betrekking op de hoogte van het pensioenresultaat, de kans op toekomstige toeslagen en kortingen, toekomstbestendigheid en de hoogte van uitvoeringskosten. Op basis van offertes, aanvullende informatie, gemaakte berekeningen en gesprekken heeft het bestuur een keuze gemaakt.

Welke pensioenuitvoerders zijn uiteindelijk meegenomen in het selectietraject?
De offertes zijn opgevraagd bij Pensioenfonds PGB, De Nationale APF, Algemeen Pensioenfonds Stap, het nederlandse pensioenfonds en Centraal Beheer APF.

Wanneer is de nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd?
Het bestuur van het pensioenfonds heeft gekozen voor Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF vanwege een vergelijkbaar risicoprofiel, de hoogte van de premiedekkingsgraad en de uitkomsten van de kwantitatieve analyses.

Wie is de nieuwe pensioenuitvoerder?
Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF.
De arbeidsongeschiktheidspensioenen zullen per dezelfde datum worden overgedragen naar elipsLife en naar Centraal Beheer Achmea. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Waarom is gekozen voor Kring DB Koopkracht van Centraal beheer APF?
Het bestuur van het pensioenfonds heeft gekozen voor Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF vanwege een vergelijkbaar risicoprofiel, de hoogte van de premiedekkingsgraad en de uitkomsten van de kwantitatieve analyses.

Hoe verhouden de premiedekkingsgraden zich?
De premiedekkingsgraad in 2021 van Pensioenfonds Blue Sky Group was, inclusief herstelpremie, 108%. De premiedekkingsgraad van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF was ongeveer 100%. Voor 2022 is de premiedekkingsgraad van Kring DB Koopkracht circa 101%.

Hoe waren de uitkomsten van de kwantitatieve analyses?
Voor verschillende scenario’s zijn berekeningen gemaakt. De resultaten uit deze berekeningen zijn vergelijkbaar met de huidige situatie, zijn acceptabel en evenwichtig per categorie deelnemer en per leeftijdsgroep. Uit de analyses bleek niet dat bepaalde groepen deelnemers meer of anders worden geraakt dan in de huidige situatie.

Welke rol spelen de deelnemers en gepensioneerde Blue Sky Group medewerkers bij de keuze van de toekomst van het pensioenfonds?
Het bestuur van Pensioenfonds Blue Sky Group heeft onderzocht waar het pensioen (en het vermogen) van het pensioenfonds het beste ondergebracht kan worden. Het bestuur bestaat uit zes personen (en een onafhankelijk voorzitter), die de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het bestuur heeft bij het bepalen van zijn keuze voor het onderbrengen van de opgebouwde pensioenen de belangen van (oud) werknemers en gepensioneerden zorgvuldig gewogen. Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies uitgebracht inzake de liquidatie van het pensioenfonds en de collectieve waardeoverdracht. De Nederlandsche Bank beoordeelt de voorgenomen collectieve waardeoverdracht en heeft aangeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Is er reden tot zorg over de continuïteit van de pensioenuitkeringen van de huidige en toekomstige pensioengerechtigden?
Bij de keuze voor de nieuwe uitvoerder is onder andere gekeken naar de financiële gezondheid van dit pensioenfonds, de stabiliteit en de mate waarin het fonds naar verwachting een langjarige toekomst heeft. Het bestuur van Pensioenfonds Blue Sky Group draagt de pensioenen alleen over aan een andere uitvoerder als zij vertrouwen heeft dat die uitvoerder in staat is de pensioenen voor lange tijd goed te beheren. Dat vertrouwen heeft het bestuur in Centraal Beheer APF. Alle pensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank, dus ook Centraal Beheer APF. Daarmee is er dus geen reden tot zorg over de continuïteit van de pensioenuitkeringen.

Collectieve waardeoverdracht


Wat is een collectieve waardeoverdracht?
Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft in principe gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten bij de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. Zie ook de vraag over financiële verschillen.

Raak ik pensioen kwijt door een collectieve waardeoverdracht?
Nee. Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen e.d.) overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft in principe gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. Zie ook de vraag over financiële verschillen.

Wie beslist over de collectieve waardeoverdracht?
Het bestuur van het pensioenfonds beslist dat de collectieve waardeoverdracht voor alle deelnemers de juiste keuze is. Maar de ontvangende pensioenuitvoerder moet ook instemmen met de waardeoverdracht. Daarnaast moet de toezichthouder De Nederlandsche Bank geen bezwaar hebben tegen de collectieve waardeoverdracht.

Heeft De Nederlandsche Bank geen bezwaar tegen de collectieve waardeoverdracht?
Het voornemen van de collectieve waardeoverdracht is eind april 2022 gemeld aan De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank heeft op 26 juli 2022 laten weten dat zij geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van een verbod tot  collectieve waardeoverdracht.

Wanneer vindt de collectieve waardeoverdracht plaats?
De collectieve waardeoverdracht heeft per 1 augustus 2022 plaatsgevonden.

Is het pensioenreglement van de nieuwe pensioenuitvoerder vergelijkbaar met het huidige pensioenreglement?
In het selectietraject van de nieuwe pensioenuitvoerder is de vergelijkbaarheid van het pensioenreglement meegenomen. Het pensioenreglement van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF wijkt op enkele kleine punten af van het huidige pensioenreglement. Ten behoeve van de collectieve waardeoverdracht is het pensioenreglement van Pensioenfonds Blue Sky Group in lijn gebracht met het reglement van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF.

Waarom is het pensioenreglement aangepast?
Het pensioenreglement van Pensioenfonds Blue Sky Group is aangepast waardoor uitloopdekking wegens arbeidsongeschiktheid is opgenomen en waardoor het in lijn is met het reglement van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. De aanpassing van het pensioenreglement is goedgekeurd door de arbeidsvoorwaardelijke partijen. Alle deelnemers van het pensioenfonds worden geïnformeerd over het aangepaste pensioenreglement.

Is een collectieve waardeoverdracht het beste voor mij?
Het bestuur is van mening dat een collectieve waardeoverdracht in het belang is van de deelnemers. Bij continuering van Pensioenfonds Blue Sky Group zouden de sterk toenemende kosten leiden tot een hogere kostenvoorziening en daardoor tot een aanzienlijk lagere dekkingsgraad. Een lagere dekkingsgraad betekent vervolgens weer een grotere kans op korting van de pensioenen.  

Worden mijn persoonlijke gegevens ook doorgegeven aan de nieuwe pensioenuitvoerder?
Bij een collectieve waardeoverdracht worden alle gegevens overgedragen die een goede pensioenuitvoering bij een nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk maken. Naast informatie over het opgebouwde pensioen wordt bijvoorbeeld ook uw e-mailadres overgedragen als dat bij ons bekend is.

Wie houdt toezicht op het hele proces van collectieve waardeoverdracht?
Naast het toezicht en het noodzakelijke 'geen bezwaar' van De Nederlandsche Bank, wordt de collectieve waardeoverdracht ook gecontroleerd door een certificerend accountant en actuaris.

Kan ik ook bezwaar maken tegen de collectieve waardeoverdracht?
Nee, omdat het pensioenfonds wordt geliquideerd en als gevolg daarvan een collectieve waardeoverdracht plaatsvindt (en ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden die De Nederlandsche Bank daaraan stelt wordt voldaan) kunt u geen bezwaar maken tegen de collectieve waardeoverdracht.

Hoe worden de financiële verschillen tussen het pensioenfonds en de nieuwe uitvoeder gecompenseerd?
Bij overdracht van pensioen is wet- en regelgeving van toepassing. Als de opgebouwde pensioenen overgaan naar een uitvoerder zijn de gevolgen afhankelijk van de (beleids-)dekkingsgraad en de grondslagen van de overnemende uitvoerder. Is de waarde bij de nieuwe uitvoerder:

  • lager, dan zal een toeslag kunnen worden toegekend;
  • gelijk, dan zal er bij overdracht geen korting of toeslag plaatsvinden;
  • hoger, dan zal een korting op de over te dragen rechten worden doorgevoerd.

Een eenmalige toeslag klinkt mooi, maar betekent ook dat er een grotere kans is dat het pensioen op termijn moet worden verlaagd. De financiële positie van de overnemende uitvoerder is dan namelijk minder. Omgekeerd klinkt een korting vervelend, maar hier staat dan wel een hogere kans op toekomstige toeslagen tegenover.

Worden bij een collectieve waardeoverdracht de belangen van alle rechthebbenden, waaronder de gepensioneerden, voldoende geborgd?
Voor de overdracht van de pensioenrechten naar een andere uitvoerder is het bestuur verantwoordelijkheid. Zij zorgt in lijn met wet- en regelgeving ervoor dat een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt voor alle deelnemers, dus ook voor gepensioneerden.

Bestaat na de collectieve waardeoverdracht het pensioenfonds niet meer?
Enkele maanden na de collectieve waardeoverdracht zal de liquidatie helemaal afgerond zijn en zal het pensioenfonds ophouden te bestaan.

Heeft Blue Sky Group na de collectieve waardeoverdracht nog een betrokkenheid bij Centraal Beheer APF?
Nee, in principe niet. Wel bestaat de mogelijkheid voor (oud) medewerkers van Blue Sky Group om zich kandidaat te stellen voor het belanghebbendenorgaan van Centraal Beheer APF. Daarnaast wordt Blue Sky Group de mogelijkheid geboden om betrokken te zijn bij de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen.

Moet ik zelf iets doen of actie ondernemen?
Nee op dit moment niet. U ontvangt vanzelf van ons bericht. Als van u daarna een actie wordt gevraagd dan wordt dat in de betreffende brief vermeld.

Hoe word ik geïnformeerd?
Pensioenfonds Blue Sky Group blijft u informeren via brieven en via de website. In de komende periode kunt u informatie verwachten met betrekking tot de overgedragen pensioenen. De arbeidsongeschikten zijn geïnformeerd over de gevolgen van de collectieve waardeoverdracht voor hun dekkingen. Vanaf de overdrachtsdatum zult u ook informatie ontvangen van Centraal Beheer APF.

Uitkeringen 


Wat gebeurt er met mijn uitkering als gevolg van een collectieve waardeoverdracht?
Tot het moment van de collectieve waardeoverdracht, zijnde 1 augustus 2022, blijft Pensioenfonds Blue Sky Group de uitkeringen uitbetalen. Vanaf de overdracht zal Centraal Beheer APF de uitkeringen uitbetalen. Dit geldt niet voor de arbeidsongeschiktheidspensioenen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Verandert mijn uitkering door de collectieve waardeoverdracht?
De uitkering gaat in principe één op één over naar Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. Als gevolg van een verschil in financiële positie tussen het pensioenfonds en Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF kan de uitkering wel worden verhoogd of verlaagd. Daarnaast verandert het moment waarop vakantiegeld wordt uitgekeerd. Vanaf het moment van overdracht maakt het vakantiegeld onderdeel uit van de maandelijkse uitkering.

Wat gebeurt er met het vanaf mei 2022 opgebouwde vakantiegeld?
Het opgebouwde vakantiegeld over de periode vanaf mei 2022 wordt voorafgaande de overdracht uitgekeerd.

Waarom wijkt de hoogte van de uitkering in juni 2022 af van de hoogte van de uitkeringen in juli 2022 en augustus 2022?
De uitkering in juli 2022 is hoger dan de uitkering in juni 2022 doordat in juli ook het vakantiegeld over de periode mei 2022 tot en met juli 2022 wordt uitbetaald. Vanaf augustus 2022 maakt het vakantiegeld onderdeel uit van de maandelijkse uitkering.

Arbeidsongeschiktheid


Wat gebeurt er met de arbeidsongeschiktheidsdekkingen?
Voor de op 31 december 2021 zieke medewerkers van Blue Sky Group wordt de uitloopdekking wegens arbeidsongeschiktheid opgenomen in het pensioenreglement van Pensioenfonds Blue Sky Group. De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn per 1 augustus 2022 overgedragen aan de verzekeraars elipsLife en Centraal Beheer Achmea. Zij zullen vanaf het overdrachtsmoment de uitkeringen verzorgen. De uitkering van elipsLife wordt in augustus 2022 nog uitgekeerd door Pensioenfonds Blue Sky Group. Over de voor deze overdracht noodzakelijke wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsdekkingen zijn de desbetreffende deelnemers geïnformeerd.

Worden de desbetreffende deelnemers afzonderlijk geïnformeerd?
De desbetreffende deelnemers hebben een brief ontvangen over de wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsdekkingen en hebben, indien daar behoefte aan was, een nadere toelichting ontvangen.

Kortingen


Is het korten van de pensioenen mogelijk als gevolg van de collectieve waardeoverdracht?
Het bestuur van Pensioenfonds Blue Sky Group heeft als uitgangspunt genomen dat de pensioenen door de collectieve waardeoverdracht in principe niet worden gekort. Echter door ontwikkelingen in de rente en/of in de beleggingen kan de situatie bestaan dat een korting toch noodzakelijk is voor de collectieve waardeoverdracht. Een korting wordt door het bestuur niet uitgesloten. Gebaseerd op de huidige inzichten is de kans op korten van de pensioenen reëel.

Wanneer worden als gevolg van de collectieve waardeoverdracht de pensioenen gekort?
De financiële positie (dekkingsgraad) en de grondslagen van de Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF zijn anders dan de financiële positie en de grondslagen van Pensioenfonds Blue Sky Group. Indien de financiële positie van het pensioenfonds op het moment van de collectieve waardeoverdracht lager is, zullen de pensioenen moeten worden gekort. Een korting zal niet eerder dan 1 november 2022 worden doorgevoerd.

Waarom korten als de dekkingsgraad hoger is dan 100%?
Het korten bij een collectieve waardeoverdracht is het gevolg van een verschil in financiële positie van het pensioenfonds en van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. De financiële positie van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF is dan beter dan de financiële positie van het pensioenfonds.

Wat is het gevolg van een korting?
Het gevolg van een korting is dat de pensioenen worden verlaagd. Een korting klinkt vervelend, maar betekent ook dat er een hogere kans is op toekomstige toeslagen. De financiële positie van de overnemende uitvoerder is dan namelijk beter.

Als een korting noodzakelijk is, krijgt iedereen dan een korting? Hoe groot is de korting? En is die korting voor iedereen gelijk?
Ja, indien een korting noodzakelijk is, krijgen alle deelnemers daarmee te maken. De omvang van de korting is afhankelijk van het verschil van de financiële positie van het pensioenfonds en van Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF op het moment van de collectieve waardeoverdracht. De korting is voor alle deelnemers gelijk.

Toeslagen


Blijven de gemiste toeslagen (indexatieachterstanden) behouden?
Ja, de op 31 juli 2022 bestaande indexatieachterstanden blijven bestaan. De achterstanden worden per deelnemer overgedragen.

Liquidatie van het pensioenfonds


Waarom wordt het pensioenfonds geliquideerd?
Het gesloten pensioenfonds heeft geen bestaansrecht en heeft na de collectieve waardeoverdracht geen bezittingen en verplichtingen meer. Het in stand houden van een lege stichting is niet gewenst.

Wanneer wordt het pensioenfonds geliquideerd?
Enkele maanden na de afronding van de collectieve waardeoverdracht zal het pensioenfonds worden geliquideerd.

Medewerkers Blue Sky Group


Ik ben een medewerker van Blue Sky Group. Wat gebeurt er op 1 januari 2022 met de opbouw van mijn pensioen?
Vanaf 1 januari 2022 bouwt u pensioen op bij BeFrank door middel van een beschikbare premieregeling.

Waarom blijven de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen niet bij elkaar?
Het bij elkaar houden van de tot en met 31 december 2021 opgebouwde en de vanaf 1 januari 2022 nog op te bouwen pensioenen is wel onderzocht door de ondernemingsraad, de werkgever en het pensioenfonds maar dit bleek niet haalbaar.