Organisatie

Het bestuur van pensioenfonds Blue Sky Group bestaat uit zes leden. Drie leden worden benoemd namens de werkgever, twee namens de werknemers en één namens de gepensioneerden. Het bestuur benoemt een werkgeverslid en een werknemerslid tot vicevoorzitter. Volgens de vaste vergadercyclus vinden er per jaar zeven bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast worden extra bestuursvergaderingen ingelast als het bestuur bepaalde deelonderwerpen diepgaand wil bespreken.
 

Namens de werkgever zitten in het bestuur

 • T.G.A. Keijzers     (vicevoorzitter)
 • N. van Koningsveld
 • W. Koch

Namens de deelnemers zitten in het bestuur

 • A.S.J. Schakel       (vicevoorzitter)
 • M.W. Verschuur

Namens de gepensioneerden zit in het bestuur

 • S. Brons

Het bestuur vergadert met een onafhankelijk voorzitter, sinds januari 2017 is dit mevrouw Adema.
 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier personen. Een lid is benoemd door de directie van Blue Sky Group B.V., twee leden komen via de ondernemingsraad en een lid is benoemd door en uit de pensioengerechtigden van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het pensioenfonds gevoerde beleid en de beleidskeuzes die het fondsbestuur voor de toekomst heeft gemaakt. Dit oordeel wordt in het jaarverslag opgenomen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht. Dit adviesrecht geldt onder andere voor het vaststellen of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst, de inrichting van het intern toezicht, de interne klachtenprocedure, het communicatiebeleid en het beloningsbeleid van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

 • J. Brouwer namens de werkgever
 • H. Nieuwenhuis namens de deelnemers
 • J. Wissink namens de pensioengerechtigden
 • E. Woudstra namens de deelnemers
   

Intern toezicht

Het intern toezicht van pensioenfonds Blue Sky Group wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie. Deze bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De visitatiecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. Daarbij richt de commissie zich op de bestuursprocessen en -procedures, de aansturing van het fonds, de wijze waarop het fonds de langetermijnrisico’s beheerst en kijkt men of de belangen evenwichtig worden afgewogen. De bevindingen van de visitatiecommissie worden in het jaarverslag gepubliceerd.
 

Accountant en certificerend actuaris

Pensioenfonds Blue Sky Group heeft KPMG Accountants N.V. als extern accountant aangesteld en Willis Towers Watson Netherlands B.V. als certificerend actuaris.
 

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoering van de taken van het fonds is uitbesteed aan Blue Sky Group B.V. Het bestuur heeft de afspraken rond de uitvoering met de uitvoeringsorganisatie vastgelegd in mandaten en twee dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende service level agreements. De uitvoeringskosten komen voor rekening van de werkgever.