Pensioenregeling

Hoe zit de pensioenregeling in elkaar?

Het pensioenreglement van pensioenfonds Blue Sky Group is een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). In de middelloonregeling is het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan. De opbouw is voor ieder deelnemersjaar een percentage van de nettopensioengrondslag (het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd). Het opbouwpercentage is 1,875%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op. Het opbouwpercentage is door het bestuur voor 2021 vastgesteld op 1,39%.

De normpensioenleeftijd is 68 jaar maar u kunt vanaf uw 60e al met pensioen gaan.

Het pensioenreglement kent naast een ouderdomspensioen een partnerpensioen, een facultatief partnerpensioen, een wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

 

Indexatie en korten

Indexering tijdens het dienstverband
De opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers worden in principe jaarlijks op 1 januari aangepast. Dit gebeurt op basis van de algemene loonrondes van het voorgaande kalenderjaar volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Blue Sky Group. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenen worden aangepast. De indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op indexatie bestaat en dat het niet zeker is dat of in hoeverre in de toekomst indexatie kan plaatsvinden.

Voor 2021 is de indexatie voor de opgebouwde pensioenaanspraken vastgesteld op 0%.

Indexering na einde dienstverband
Het streven is om de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken jaarlijks op 1 januari aan te passen op basis van de procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer (de door het CBS vastgestelde afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens). Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre indexering plaatsvindt. Ook deze indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Er bestaat dus geen recht op indexatie en het is niet zeker dat of in hoeverre in de toekomst wordt geïndexeerd.

Korten
Is de financiele positie van het fonds langere tijd slecht? Dan moeten we maatregelen nemen. Een van die maatregelen is het korten van de pensioenen.

Lees meer over indexatie, indexatieacterstand en korten